دوره 7، شماره 4 - ( 12-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 2100-2114 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، کارشناس ارشد گروه پرستاری (داخلی - جراحی)، دانشکدۀ پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. ، fHasavari@gums.ac.ir
چکیده:   (1112 مشاهده)

مقدمه: اضطراب ازجملۀ مشکلات جدّی در اجرای فرایندهای تشخیصی نظیر آنژیوگرافی عروق کرونر محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، پژوهش‌های زیادی دربارۀ شیوه‌های کنترل اضطراب انجام شده است. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب بیماران داوطلب آنژیوگرافی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 162 بیمار داوطلب آنژیوگرافی عروق کرونر به‌ روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. نمونه‌ها به‌صورت بلوکی‌های تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. از همۀ آنان رضایت‌نامۀ کتبی اخذ شد. برای هر بیمار در گروه آزمون، به مدت 20 دقیقه ماساژ بازتابی پا انجام شد. بیماران گروه کنترل، هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. میزان اضطراب افراد دو گروه در قبل، بلافاصله و نیم‌ساعت بعد از مداخله اندازه‌گیری شد. جمع‌آوری اطلاعات با ابزار اضطراب و افسردگی بیمارستانی و برگ ثبت شاخص‌های فیزیولوژیک انجام شد و تجزیه‌وتحلیل آن با نرم‌افزار SPSS نسخۀ 21 و آزمون‌های مربع کای، تی زوجی، تی مستقل و آزمون دقیق فیشر انجام گرفت.
یافته‌ها: در نمرۀ اضطراب قبل از ماساژ بازتابی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. میانگین نمرۀ اضطراب گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله 2/79±9/2 و 30 دقیقه بعدازآن 2/6±8/67 بود درحالی‌که در گروه کنترل، به‌ترتیب، 2/98±10/27 و 2/99±10/27 بوده که این تفاوت معنی‌دار می باشد (0/001p=).
نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه می‌توان به‌عنوان یک مداخلۀ پرستاری ایمن، مؤثر، قابلِ‌ِکاربرد و مقرون‌به‌صرفه برای کاهش اضطراب بیماران در قبل از آنژیوگرافی استفاده کرد.

متن کامل [PDF 612 kb]   (897 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی