دوره 7، شماره 4 - ( 12-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 2041-2051 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم، قم، ایران. ، akbarpour.mohsen@gmail.com
چکیده:   (926 مشاهده)

مقدمه: انجام فعالیت شدید باعث تضعیف عملکرد سیستم ایمنی می‌شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مصرف مکمّل عصارۀ سیر بر برخی عوامل سیستم ایمنی سلولی پس از یک جلسه فعالیت شدید در کاراته‌کاران جوان بود.
مواد و روش‌ها: هجده کاراته‌کار جوان با میانگین سنّ 4/46±20/07سال و شاخص تودۀ بدن 2/99 ±22/72 کیلوگرم بر متر مربع انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه تجربی دریافت کننده مکمّل عصارۀ سیر و گروه کنترل شبهِ‌دارو قرار گرفتند. از همۀ افراد رضایت‌نامۀ کتبی گرفته شد. جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، نمونه‌خون آزمودنی‌ها در ابتدا و پایان دورۀ مصرف مکمّل در وضیعت پایه و بلافاصله پس از فعالیت شدید گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون تی مستقل استفاده شد.
 یافته‌ها: میزان CD4 و CD8 و نسبت CD4 بر CD8 از پیش‌آزمون به آزمون میانی، به‌ترتیب با 0/03=p،  0/023p= و 0/047p= در گروه تجربی افزایش معنی‌دار داشت؛ درحالی‌که در گروه کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>). در مرحلۀ پس‌آزمون نیز به‌رغم کاهش میزان CD4 و CD8 و نسبت CD4 بر CD8 در هر دو گروه، این شاخص‌ها در گروه تجربی به‌میزان معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (به‌ترتیب 0/001=p،0/04=p و 0/005=(p.
نتیجه‌گیری: مصرف مکمّل سیر باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی سلولی کاراته‌کاران شد و پس از اجرای فعّالیت شدید با کاهش کمتری در عملکرد ایمنی کاراته‌کاران همراه بود.

متن کامل [PDF 470 kb]   (802 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گیاهان دارویی