پیام خود را بنویسید
دوره 7، شماره 4 - ( 12-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 2063-2075 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ،مرکز تحقیقات علوم تغذیه، گروه بیوشیمی و رژیمدرمانی، دانشکدۀ تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2- ،دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم پایه، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ، ali.zarghami64@gmail.com
3- ،دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
4- ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده:   (2017 مشاهده)

مقدمه: باتوجه به آثار مفید شوید در پیشگیری و درمان بیماری‌ها، هدف از پژوهش حاضر تعیین آثار ترکیبی مکمّل‌دهی بلندمدت عصارۀ شوید، به‌تنهایی و همراه با تمرینات منظم هوازی بر برخی از فاکتورهای التهابی در سرم مردان مبتلا به هایپرلیپیدمی است.
 مواد و روش‌ها: شصت مرد مبتلا به هایپرلیپیدمی (در محدودۀ سنّی 20 تا 50 سال و شاخص تودۀ بدنی30 تا 35 کیلوگرم بر مجذور متر) در قالب یک طرح‌ نیمه‌‌تجربی در چهار گروه همگن 15 نفری دارونما (P)، تمرین هوازی (AT)، عصارۀ شوید (D) و تمرین هوازی همراه با عصارۀ شوید (AT+D) قرار گرفتند. از نمونه‌ها رضایت‌نامۀ کتبی گرفته شد. آزمودنی‌ها قطرۀ خوراکی دیل‌سان (2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز اسانس شوید) را به‌مدت 8 هفته همراه با پروتکل تمرینی (3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه دویدن روی نوارگردان در شیب صفردرجه با شدت 60 تا %70 ضربان قلب ذخیره) مصرف کردند. نمونه‌خون‌ها طی دو مرحله (48 ساعت پیش و پس از آخرین جلسۀ تمرین) جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌طرفه و پس‌تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری %5 بررسی شد.
یافته‌ها: سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (MDA) تنها در گروه ترکیبی-AT+D- (به‌ترتیب 2/68 mg.l و 2/61 nm.ml) کاهش معنی‌دار داشت (0/03=P)؛ درحالی‌که کاهش میزان شاخص‌های CRP: 2/91 mg.l و 2/83 mg.l & MDA: 12/3 nm.ml و 01/3 nm.ml به‌ترتیب در میان گروه‌های تجربی (AT و D) از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/05P>).
نتیجه‌گیری: ترکیب تمرینات منظم هوازی و مکمّل‌یاری شوید به‌دلیل برخورداری از آثار مضاعف نسبت به درمان با مصرف مکمّل شوید و تمرین هوازی به‌تنهایی، روش درمانی مؤثرتری جهت کاهش شاخص‌های التهابی در ارتباط با هایپرلیپیدمی است. 

واژه‌های کلیدی: شوید؛ تمرین هوازی؛ التهاب.
متن کامل [PDF 581 kb]   (676 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گیاهان دارویی