دوره 8، شماره 1 - ( 3-1397 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 2167-2180 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران، تهران، ایران. ، maryamnasari65@yahoo.com
چکیده:   (710 مشاهده)
مقدمه: صدای طبیعت به‌عنوان یک مراقبت غیردارویی و پوشانندۀ صداهای محیطی می‌تواند در بهبود کیفیت خواب بیماران مؤثر باشد. این مطالعه‌ با هدف تعیین تأثیر صدای طبیعت بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژۀ قلبی انجام شد.
مواد و روش­ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده، 93 بیمار بستری در بخش مراقبت‌ ویژۀ قلبی بیمارستان‌های شهید رجایی، حضرت رسول و فیروزگر در سال 1395 به‌روش مستمر انتخاب شدند و به روش تصادفی در 3 گروه صدای طبیعت، دریافت‌کنندۀ هدفون (فاقد صدا) و کنترل قرار گرفتند. از نمونه‌ها رضایت‌نامۀ کتبی دریافت شد. بیماران گروه صدای طبیعت، دو شب با استفاده از هدفون به مدت 30 دقیقه صدای طبیعت را گوش کردند. به بیماران گروه سکوت، دو شب به مدت 30 دقیقه هدفون بی‌صدا داده شد. بیماران گروه کنترل فقط مراقبت‌های معمول را دریافت کردند. کیفیت خواب آزمودنی‌ها در شب قبل از مداخله و دو شب مداخله با استفاده از پرسش‌نامۀ پیتزبرگ بررسی شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، فیشر، تی زوجی، آنالیز واریانس و نرم‌افزار آماری SPSS نسخۀ 21 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین تغییرات کیفیت خواب در گروه کنترل (41/40±9/4) با دو گروه مداخلۀ صدای طبیعت (4/24±7/68) و سکوت (41/00±7/4) اختلاف معنی‌دار آماری داشت (001/P<0)و نشان‌دهندۀ بهتر بودن کیفیت خواب در دو گروه مداخله است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد شنیدن دو شب صدای طبیعت یا گذاشتن هدفون بدون صدا، بر بهبود کیفیت خواب بیماران مؤثر باشد. توصیه می‌شود پرستاران بر اساس ترجیح بیماران، برای آنان صدای طبیعت یا سکوت را فراهم کنند.
 
متن کامل [PDF 671 kb]   (509 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی