پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 1 - ( 3-1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 3583-3597 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. ، valipour114@yahoo.com
3- ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
چکیده:   (762 مشاهده)
مقدمه: عامل رشد شبه انسولین-1 (IGF-1) بر فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن تأثیر دارد و میزان سرمی آن در افراد مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی کاهش می‌یابد. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر یک دوره فعالیت هوازی بر میزان IGF-1 سرمی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش نیمه‌تجربی، 25 زن مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی با میانگین سنی 83/3±59/35 سال بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی به سه گروه دارو- فعالیت‌بدنی (8=n)، فعالیت‌بدنی (7=n) و دارو (10=n) تقسیم شدند. فعالیت‌بدنی عبارت بود از 5 ماه فعالیت ایروبیک به‌صورت 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه. گروه دارو افراد غیرفعالی بودند که تنها قرص لووتیروکسین مصرف ‌کردند. مقادیر سرمی IGF-1، تری­یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4) و هورمون محرک تیروئید (TSH) سه گروه پس از 5 ماه اندازه‌گیری شد. داده‌ها با نرم‌افزار 16 SPSS و آزمون آماری آنالیز واریانس بررسی شد.
یافته‌ها: فعالیت هوازی منجر به تغییرات معنی‌دار غلظت‌های سرمی IGF-1 و T4 (0/05P≤) شد، به این معنی که سطح IGF-1 سرمی در گروه­های دارو- فعالیت‌بدنی و فعالیت‌بدنی به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه دارو بود؛ همچنین غلظت T4 سرم در گروه دارو- فعالیت‌بدنی و فعالیت‌بدنی به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه دارو بود. در غلظت‌های T3 و TSH بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد 5 ماه فعالیت‌ هوازی موجب افزایش غلظت IGF-1 سرمی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی که در معرض کاهش IGF-1 هستند، می‌شود.
متن کامل [PDF 623 kb]   (346 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی