پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 4 - ( 12-1397 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 3457-3466 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. ، parisasedaghati@yahoo.com
2- دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.
3- ، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
چکیده:   (971 مشاهده)
مقدمه: مقدمه: سالمندی سبب تغییراتی در پاسچر بدن و افزایش شیوع کیفوز ستون فقرات پشتی می‌شود. در تحقیق حاضر، تأثیر شش هفته کینزیوتیپینگ فانکشنال بر وضعیت پاسچر و عملکرد ستون فقرات زنان سالمند بررسی شد.
مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعۀ آماری آن، شامل کل زنان سالمند هایپرکایفوتیک مراجعه‌کننده به پنج مرکز ورزشی شهر پاوه با میانگین سنّی 2/60 ± 61/20 سال و شاخص تودۀ بدنی 3/18 ± 23/16 بود. سی نفر به‌طور در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه «مداخله و کنترل» قرار گرفتند. از همۀ افراد رضایت‌نامۀ کتبی گرفته شد. آزمودنی‌های گروه مداخله به مدت شش هفته، هفته‌ای سه روز کامل از کینزیوتیپ استفاده کردند. میزان زاویۀ کیفوز، فاصلۀ زائدۀ آکرومیال، اتساع قفسۀ سینه و اکستنشن قفسۀ سینه قبل و بعد از مداخله اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس، تی وابسته و مستقل در سطح معناداری %5 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین‌ زاویۀ کیفوز (0/001=p)، اتساع قفسۀ سینه (0/002=p) و اکستنشن ستون فقرات (0/001=p) زنان سالمند بهبود معنادار یافت. مقایسۀ میانگین نتایج دو گروه، تفاوت معناداری را در زاویۀ کیفوز (%42=p) و اتساع قفسۀ سینۀ (%43=p) زنان سالمند نشان داد.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری کینزیوتیپ با بهبود عملکرد عضلانی می‌تواند سبب قرارگیری عضلات تراپزیوس در وضعیت کوتاه شود، که به دنبال آن راستای ستون فقرات پشتی نیز تصحیح می گردد. بنابراین، با به‌کارگیری کینزیوتیپ می‌توان از مزایای آن در اصلاح پاسچر استفاده کرد.
 
متن کامل [PDF 681 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد