دوره 10، شماره 1 - ( 3-1399 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 94-105 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، sashakeryan@gmail.com
چکیده:   (1285 مشاهده)
هدف: تحقیقات نشان داده‌اند استفاده از داروهای گیاهی می‌تواند در پیشگیری و درمان چاقی و اضافه‌وزن و اختلالات ناشی از آن مؤثر باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مکمل‌دهی نانوکورکومین بر شاخص‌های آنتروپومتریک، نیمرخ لیپیدی و پروتئین واکنشگر hs-CRP)  C) در دختران دارای اضافه‌وزن بود. 
مواد و روش ها: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی باطرح پیش‌آزمون پس‌آزمون بود. آزمودنی‌ها 24 نفر از دانشجویان دارای اضافه‌وزن با میانگین سنی (1/64 ± 22/48 سال) و شاخص‌توده بدنی (BMI‌) (3/29 ± 27/53 کیلوگرم بر مترمربع) بودند. پس از دریافت رضایت‌نامه کتبی، آزمودنی‌ها ‌به طور تصادفی به دو گروه مکمل (n=12) و دارونما (n=12) تقسیم شدند. گروه‌ مکمل روزانه یک کپسول 80 میلی‌گرمی نانوکورکومین به مدت شش هفته دریافت کردند. قبل و بعد از دوره‌‌ مکمل‌دهی، شاخص‌های آنتروپومتریک (وزن، شاخص‌توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن "WHR") اندازه‌گیری شد و نمونه‌های خونی جهت سنجش اجزای نیمرخ‌لیپیدی (لیپوپروتئین با چگالی پایین "LDL"، کلسترول‌تام "TC"، تری‌گلیسرید "TG" و لیپوپروتئین‌با‌چگالی‌بالا "HDL") و CRP گرفته شد. داده‌ها از طریق آزمون تی وابسته و مستقل تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری P≤0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد مصرف مکمل نانوکورکومین به مدت شش هفته تغییر معنی‌داری در شاخص‌های آنتروپومتریک (وزن بدن، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن)، اجزای نیمرخ لیپیدی (LDL، TC، TG و HDL) و پروتئین واکنشگر C ایجاد نمی‌کند (0/05≤P). 
نتیجه گیری: به‌نظر می‌رسد مصرف کوتاه‌مدت مکمل کورکومین منجر به ایجاد تغییرات معنی‌دار در شاخص‌های ترکیب‌بدن، سطوح نیمرخ لیپیدی و پروتئین واکنشگر C در افراد دارای اضافه‌وزن نشد. از این‌ رو مصرف طولانی‌مدت و دُزهای متفاوت این مکمل توصیه می‌شود.
متن کامل [PDF 4431 kb]   (557 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (451 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی