پیام خود را بنویسید

هیات تحریریه

سردبیر
دکتر کتایون وکیلیان
دانشیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  بهداشت باروری
رزومه پژوهشی: CV , Scopus
پست الکترونیکی: cattyv2002yahoo.com و dr.kvakilianarakmu.ac.ir
تلفن:  
مدیر مسئول
دکتر محبوبه خورسندی
استاد ،گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  آموزش بهداشت
رزومه پژوهشی: CVScopus
پست الکترونیکی: khorsandi.mahboobhgmail.com و dr.khorsandiarakmu.ac.ir
تلفن:  
مدیر اجرایی
سلیمان زند
مربی ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  آموزش پزشکی و پرستاری
رزومه پژوهشی: CV , Scopus
پست الکترونیکی:solaimanzandgmail.com   و slmnzandarakmu.ac.ir
تلفن:  
هیات تحریریه آمار
دکتر محمد رفیعی
دانشیار ،گروه آمار زیستی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  آمار حیاتی
رزومه پژوهشی:Cv ,scopus
پست الکترونیکی: rafeieyahoo.com و rafeiearakmu.ac.ir
تلفن:  
هیات تحریریه متدولوژی تحقیق
دکتر ابراهیم عبداله پور
استادیار ،گروه اپیدیمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
اپیدمیولوژی
رزومه پژوهشی:Cv ,scopus
پست الکترونیکی: ebrahemengmail.com   ، i.abdollahpourarakmu.ac.ir
تلفن:
دکتر رحمت اله مراد زاده
استادیار ،گروه اپیدیمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
اپیدمیولوژی
رزومه پژوهشی:Cv ,scopus
پست الکترونیکی: moradzadehryahoo.com   
تلفن:
هیات تحریریه(بر اساس حروف الفبا)
دکتر حمید ابطحی
استاد ،گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  میکروبیولوژی
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: habtahi2001yahoo.com ، abtahiarakmu.ac.ir  
تلفن:  
دکتر علی اسدی پور 
دانشیار ،گروه دارو سازس ،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران 
رشته تخصصی:  شیمی دارویی
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: aliasadipouryahoo.com 
تلفن: 2-3205001-34-98+ 
دکترشاهین آخوندزاده بستی
استاد ،گروه نورلوژی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
رشته تخصصی:  علوم اعصاب
رزومه پژوهشی:Cv , Scopus 
پست الکترونیکی: s.akhondneda.net 
تلفن: 55412222 -21-98-+ 
دکتر مجید امتیازی 
استادیار،گروه طب مکمل،دانشکده طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران 
رشته تخصصی: طب مکمل 
رزومه پژوهشی: Scopus , CV
پست الکترونیکی:  emtiazyrazi.tums.ac.ir 
تلفن:
دکتر پارسال یوسفی چایجان 
استاد، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تحصصی: اطفال  
روزمه پژوهشی: Cv, scopus
پست الکترونیک: dr.yousefiarakmu.ac.ir ، parsayousefichaijanyahoo.com 
تلفن:
دکتر مهری جمیلیان
استادیار ،گروه زنان،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
رشته تخصصی:  زنان و زایمان 
روزمه پژوهشی: Cv, Scopus
پست الکترونیکی mjamiliangmail.com ، mjamilianarakmu.ac.ir 
تلفن:  32776065-86-98+ 
دکتر داود حکمت پو
استاد ،گروه پرستاری،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
روزمه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: hekmatpouyahoo.com  ،  dr_hekmatarakmu.ac.ir 
تلفن:   
دکتر محمود خدا دوست
استادیار ،گروه طب سنتی،  دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
روزمه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: khodadost.mgmail.com 
دکتر لاله خدایی 
استادیار،گروه دارو سازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران 
رشته تخصصی:فارماکو گنوزی 
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: khodaieltbzmed.ac.ir 
تلفن:
دکتر نسرین روز بهانی
استادیار ،گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی: آموزش بهداشت 
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکیroozbahani7281gmaul.com. ، Roozbahaniarakmu.ac.ir 
تلفن:   
دکتر محمد رضا شمس اردکانی
استاد ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
رشته تخصصی:  فارماکولوژی 
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی
تلفن:   
دکتر مهدی صالحی
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران  
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: salehi58gmail.com 
تلفن:   
دکتر حسن صلحی
استاد ،گزوه روانپزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  پزشکی قانونی 
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: solhi.harakmu.ac.ir ،  solhi2yahoo.com 
تلفن:   
دکتر معصومه صوفیان
استاد، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی: عفونی
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیک: dr.sofianarakmu.ac.ir ،  ma_sofianyahoo.com 
تلفن:
دکتر عباس صارمی
دانشیار ،گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران 
رشته تخصصی:  فیزیولوژی ورزش 
رزمه پژوهشی: Cv ,Scopus
پست الکترونیکی: a-saremiaraku.ac.ir   
تلفن:   
دکتر هدی عزیزی 
استادیار ،گروه دارو سازس سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران 
رشته تخصصی:  دارو سازی 
رزومه پژوهشی: Cv ,Scopus
پست الکترونیکی azizihmums.ac.ir 
تلفن:  
دکترسید امیر حسین لطیفی
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی:seiedalatifiyahoo.com   
تلفن:  
دکتر قاسم مسیبی
استاد، گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:ایمنولوژی
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیک: ghasemmosayebiarakmu.ac.ir ، gmosayebiyahoo.com 
تلفن:
دکتر روشنک قدس
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی: roshanakghodsgmail.com 
تلفن:  55693520-21-98+ 
دکتر سید مهدی میر غضنفری                      
استادیار ، گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ایران 
رشته تخصصی:  دکتری تخصصی (PhD) فیزیولوژی 
رزمه پژوهشی: Cv , Scopus
پست الکترونیکی mirghazanfaritums.ac.ir :       
تلفن3-66944992-021 
داوران(بر اساس حروف الفبا)
دکتر مژگان مهری اردستانی 
استادیار ،گروه دارو سازی سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
رشته تخصصی:  داروسازی سنتی(دستیار) 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: mozhgan_mehriyahoo.com 
تلفن:  982166175899+ 
دکتر کریم آزالی علمداری 
استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، ایران 
رشته تخصصی:  فیزیولوژی ورزشی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: azalofgmail.com 
تلفن:  984124327500+ 
دکتر لیلا امیری فراهانی 
استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
رشته تخصصی:  بهداشت باروری 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: l.amirifarahanigmail.com 
تلفن:  982144215240+ 
دکتر بهروز بقایی 
استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، ایران 
رشته تخصصی:  فیزیولوژی ورزشی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: behrouz_phsportyahoo.com 
تلفن:  9809149265568+ 
دکتر محمدرضا پالیزوان 
استاد ،گروه فیزیولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  فیزیولوژی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: dr.palizvanarakmu.ac.ir 
تلفن:  988634173524+
دکتر محمد پرستش 
استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران 
رشته تخصصی:  فیزیولوژی ورزشی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: mohamad.parasteshgmail.com 
تلفن:  98862774880+ 
دکتر لیلا جویباری 
دانشیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: jouybarigmail.com  
تلفن:  9811323244601+  
دکتر مریم جدید میلانی 
استادیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
رزومه پژوهشی:
پست الکترونیکی: milani2000iryahoo.com
تلفن:  9821982151120+
دکتر شراره خسروی
دانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  پرستاری
رزومه پژوهشی:
پست الکترونیکی: shararehkh2011yahoo.com
تلفن:  988634173524+
خانم معصومه داودآبادی
مربی ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
رشته تخصصی:  مامایی
رزومه پژوهشی:
پست الکترونیکی: ma_davoodihotmail.com
تلفن:  988634173524+
دکتر کبری راهزانی
دانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: k.rahzaniyahoo.com 
تلفن:  988634173524+ 
کورش رضایی 
مربی ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
رزومه پژوهشی:
پست الکترونیکی: rezaeikorosh0gmail.com
تلفن:  988634173524+ 
دکتر اکرم رنجبر
دانشیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران 
رشته تخصصی:  سم شناسی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: akranjbar1389yahoo.com 
تلفن:  988634173524+ 
دکتر احمد رضا عابدی 
استادیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: abedi.aarakmu.ac.ir 
تلفن:  988634173524+ 
دکتر  مهتاب عطارها 
استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  مامایی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: mahtab_at2004yahoo.com 
تلفن:  988634173524+ 
دکتر علی اصغر فرازی 
دانشیار ،گروه عفونی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  بیماری عفونی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: farazialiasgharyahoo.com 
تلفن:  988634173524+ 
دکتر سیدکاظم کاظمینی  
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی اردکان، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: sk_kazemeiniyahoo.com 
تلفن:  983536233933+ 
دکتر  فرزانه گل آقایی 
استادیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  پرستاری 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: fgolaghaieyahoo.com 
تلفن:  988634173524+ 
دکتر مریم کوشکی جهرمی 
استادیار،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز، ایران 
رشته تخصصی:  فیزیولوژی ورزشی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: koushkie53yahoo.com 
تلفن:  987136134666+ 
دکتر نرجس گرجی 
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: nargess_gorjiyahoo.com 
تلفن:  981132194730+ 
دکتر مرتضی مجاهدی 
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: mortazamojahedymubabol.ac.ir 
تلفن:  981132194730+ 
دکتر محمد رضا نورس 
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: norasmohammadrezayahoo.com 
تلفن:  989151650410+ 
دکتر حمید شمسی باغبانان 
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران 
رشته تخصصی:  طب سنتی 
رزومه پژوهشی: 
پست الکترونیکی: dr.hamidshamsgmail.com 
تلفن:  982633507709+
دکتر ژیلا محسنی 
استادیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران 
رشته تخصصی:  داروسازی
رزومه پژوهشی:
پست الکترونیکی: zhmohsenigmail.com
تلفن:  988634173524+
دکتر سید علی مظفرپور
استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
رشته تخصصی:  طب سنتی
رزومه پژوهشی:
پست الکترونیکی: seyyedali1357gmail.com
تلفن:  981132194730+
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 14061 بار   |   دفعات چاپ: 1199 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 250 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb