پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
کبری راهزانی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکk.rahzaniyahoo.com
رشته تحصیلیپرستاری
محل خدمتدانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: