پیام خود را بنویسید

اعضای دفتر نشریه و هیئت تحریریهمحبوبه خورسندی

استاد ،گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.khorsandiarakmu.ac.ir , khorsandi.mahboobhgmail.com

کتایون وکیلیان

دانشیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.kvakilianarakmu.ac.ir , cattyv2002yahoo.com

سلیمان زند

مربی ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
slmnzandarakmu.ac.ir , solaimanzandgmail.com

محمد رفیعی

دانشیار ،گروه آمار زیستی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
rafeiearakmu.ac.ir , rafeieyahoo.com

ابراهیم عبداله پور

استادیار ،گروه اپیدیمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
ebrahemengmail.com ، i.abdollahpourarakmu.ac.ir

حمید ابطحی

استاد ،گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
abtahiarakmu.ac.ir, habtahi2001yahoo.com
علی اسدی پور
استاد
گروه دارو سازی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
aliasadipouryahoo.com
شاهین آخوندزاده بستی

استاد ،گروه نورلوژی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
s.akhondneda.net
مجید امتیازی
دانشیار
گروه طب مکمل،دانشکده طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران
emtiazyrazi.tums.ac.ir
پارسا یوسفی چایجان

استاد، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.yousefiarakmu.ac.ir ، parsayousefichaijanyahoo.com
مهری جمیلیان
دانشیار
گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
mjamilianarakmu.ac.ir , mjamiliangmail.com
داود حکمت پو

استاد ،گروه پرستاری،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr_hekmatarakmu.ac.ir , hekmatpouyahoo.com
محمود خدا دوست

دانشیار،گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
khodadost.mgmail.com
لاله خدایی

استادیار،گروه دارو سازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
khodaieltbzmed.ac.ir
نسرین روز بهانی

استادیار ،گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
Roozbahaniarakmu.ac.ir , roozbahani7281gmaul.com
محمد رضا شمس اردکانی

استاد ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
مهدی صالحی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
salehi58gmail.com
حسن صلحی

استاد ،گزوه روانپزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
solhi.harakmu.ac.ir ، solhi2yahoo.com
معصومه صوفیان

استاد، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.sofianarakmu.ac.ir, ma_sofianyahoo.com
عباس صارمی

دانشیار ،گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران
a-saremiaraku.ac.ir
هدی عزیزی

استادیار ،گروه دارو سازس سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
azizihmums.ac.ir
سید امیر حسین لطیفی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
seiedalatifiyahoo.com
قاسم مسیبی

استاد، گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
ghasemmosayebiarakmu.ac.ir ، gmosayebiyahoo.com
روشنک قدس

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
roshanakghodsgmail.com
سید مهدی میر غضنفری

استادیار ، گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ایران
mirghazanfaritums.ac.ir
رسول چوپانی زنجانی
دانشیار
گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

مژگان مهری اردستانی

استادیار ،گروه دارو سازی سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
mozhgan_mehriyahoo.com
کریم آزالی علمداری

استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، ایران
azalofgmail.com
لیلا امیری فراهانی

استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
l.amirifarahanigmail.com
بهروز بقایی

استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، ایران
behrouz_phsportyahoo.com
محمدرضا پالیزوان

استاد ،گروه فیزیولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.palizvanarakmu.ac.ir
محمد پرستش

استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران
mohamad.parasteshgmail.com
لیلا جویباری

دانشیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران
jouybarigmail.com
مریم جدید میلانی

استادیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، ایران
milani2000iryahoo.com
شراره خسروی

دانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
shararehkh2011yahoo.com
معصومه داودآبادی

مربی ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
ma_davoodihotmail.com
کبری راهزانی

دانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
k.rahzaniyahoo.com
کورش رضایی

مربی ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
rezaeikorosh0gmail.com
اکرم رنجبر

دانشیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
akranjbar1389yahoo.com
احمد رضا عابدی
مربی
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
abedi.aarakmu.ac.ir
مهتاب عطارها

استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
mahtab_at2004yahoo.com
علی اصغر فرازی

دانشیار ،گروه عفونی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
farazialiasgharyahoo.com
سیدکاظم کاظمینی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی اردکان، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران
sk_kazemeiniyahoo.com
فرزانه گل آقایی

استادیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
fgolaghaieyahoo.com
مریم کوشکی جهرمی

استادیار،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز، ایران
koushkie53yahoo.com
نرجس گرجی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
nargess_gorjiyahoo.com
مهتاب عطارها

استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
mahtab_at2004yahoo.com
مرتضی مجاهدی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
mortazamojahedymubabol.ac.ir
محمد رضا نورس

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، ایران
norasmohammadrezayahoo.com
حمید شمسی باغبانان

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران
dr.hamidshamsgmail.com
ژیلا محسنی

استادیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
zhmohsenigmail.com
سید علی مظفرپور

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
seyyedali1357gmail.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb