مجله طب مکمل دانشکده پرستاری - مامائی اراک- درباره نشریه
نشریه طب مکمل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز : دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

  مدیر مسئول  : دکتر محبوبه خورسندی

  سردبیر: دکتر کتایون وکیلیان

  مدیر اجرایی: سلیمان زند

  ویراستار ادبی : مرادعلی سعادت

  ویراستار ان انگلیسی :دکتر شراره خسروی

  کارشناس مجله : رضوان نظری

شماره بین‌المللی نشریه چاپی:5091-2228

شماره بین‌المللی نشریه الکترونیکی:7094-2228

موارد مهم:

1- این مجله در پایگاه های ذیل نمایه می شود:

 SCIWIN,Google scholar, SID, ISC ,Magiran,Iranian Medical Journals Database, IranMedex,RICeST,DOAJ

2-این مجله دسترسی به تمامی مقالات خود را به منظورم انجام تحقیقات آسان و افزایش تبادل دانش جهانی بصورت آزاد در اختیار همگان قرار می دهد.

3- در حال حاضر در این مجله هزینه ای برای چاپ مقالات دریافت نمی شود. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل دانشکده پرستاری - مامائی اراک:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب