مجله طب مکمل دانشکده پرستاری - مامائی اراک- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- ارسال مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است لذا نویسندگان محترم مقالات خود را از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند.

- لازم است نویسندگان، فرم ارائه مقالات جهت چاپ در نشریه طب مکمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک را تکمیل و اسکن نموده و سپس همراه مقاله ارسال نمایند.

 - مقالات از طریق وب سایت مجله و سایت دانشگاه قابل پی گیری می باشند.

نشانی الکترونیکی:                                                                                

        journalcmja@gmail.com                                     

journalcmja@arakmu.ac.ir       

-  وب سایت مجله: http://cmja.ir      سایت دانشگاه: www.arakmu.ac.ir 

نشانی پستی: اراک، سردشت، میدان بسیج، مجتمع دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک، بال آبی، دفتر مجله طب مکمل

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل دانشکده پرستاری - مامائی اراک:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب