دوره 10، شماره 4 - ( 12-1399 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 354-367 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
3- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران. ، rasool.solaimani@yahoo.com
چکیده:   (194 مشاهده)
هدف: از شایع‌ترین روش‌های درمانی در بیماران کلیوی، همودیالیز است. برای انجام این کار ورود مکرر سوزن به رگ الزامی است. بیماران تحت درمان با همودیالیز در معرض استرس و درد ناشی از حدود 300 بار سوراخ شدن فیستول شریانی وریدی خود در سال هستند. که بیش از یک‌پنجم بیماران همودیالیزی این درد را غیر قابل تحمل بیان می‌کنند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر طب فشاری روی نقطه SP6 و ST36 بر میزان درد ناشی از جای‌گذاری سوزن فیستول در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد.
روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی دوسوکور است که در سال 1395 در شهر مشهد روی 90 بیمار همودیالیزی دارای فیستول شریانی وریدی انجام شد. این افراد به طور تصادفی در سه گروه ماساژ نقطه SP6، ماساژ نقطه ST36 و کنترل قرار گرفتند. داده‌ها پس از کسب رضایت‌نامه کتبی، به وسیله پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و مقیاس دیداری درد VAS جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنف، کروسکال والیس، آنالیز واریانس یک‌طرفه، آزمون تی زوجی و کای‌اسکوئر انجام شد.
یافته ها: در مقایسه میانگین اختلاف شدت درد قبل و بعد از مداخله در سه گروه، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده شد (0/001>P)، به طوری که میانگین شدت درد قبل از مداخله به ترتیب در گروه SP6 ،ST36 و کنترل 18/93±54/47، 22/83 ±51/50 و 17/73±46/60 و بعد از مداخله به ترتیب 20/53±45/63، 20/01±40/20 و 19/05±51/87 بود که نشان‌دهنده کاهش درد در دو گروه طب فشاری و افزایش درد در گروه کنترل است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، ماساژ نقطه ST36 و نقطه SP6 روش مؤثری در تسکین درد ناشی از ورود سوزن به فیستول شریانی وریدی است و بنابراین به عنوان راهکار ایمن، ساده و ارزان پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 6329 kb]   (45 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (7 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سنتی