دوره 10، شماره 4 - ( 12-1399 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 380-395 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، کاشان، ایران. ، dsabery@yahoo.com
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
چکیده:   (189 مشاهده)
هدف: اختلالات خواب در پرستاران تأثیر قابل توجهی در نحوه ارائه مراقبت به بیماران دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تأثیر طب فشاری نقطه شن من دست (HT7) بر کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بود.
روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل، هشتاد پرستار شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های شهر کاشان در دو گروه چهل‌نفره (آزمایش و کنترل)، پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی، مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت مداخله طب فشاری در نقطه شن من هر دو دست روزانه دوبار در طی چهار هفته قرار گرفتند، ولی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها توسط پرسش‌نامه‌ اطلاعات جمعیت‌شناختی و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ جمع‌آوری شدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 23و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی تی مستقل، من‌ویتنی، کای اسکوئر و تی زوجی با سطح معنی‌داری 0/05 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پیش‌آزمون نشان‌دهنده عدم وجود تفاوت آماری معنی‌دار بین میانگین نمره کیفیت خواب‌ دو گروه آزمایش (1/96±6/94) و کنترل (3/57±7/53) بود (0/05P).
نتیجه گیری: طب فشاری در نقطه شن من دست‌ها کیفیت خواب پرستاران را به میزان قابل‌ توجهی افزایش می‌دهد؛ بنابراین می‌توان از این نوع طب فشاری در جهت بهبود کیفیت خواب پرستاران استفاده کرد.
متن کامل [PDF 6267 kb]   (35 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (6 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی