پیام خود را بنویسید
دوره 3، شماره 1 - ( 3-1392 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 395-405 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی اراک
2- دانشگاه علوم پزشکی اراک ، hamid52us@yahoo.com
چکیده:   (11542 مشاهده)

  مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی شایع­ترین نشانگان در زنان است. سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره­ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علائم، درست قبل از قاعدگی است که به ­ درجاتی سبب به­هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت­های وی می­شود و به­دنبال آن دوره­ای فاقد هر گونه علامت پدید می­آید. گل­راعی و ویتاگنوس، دو داروی گیاهی هستند که در تخفیف علایم سندرم قبل از قاعدگی استفاده شده اند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو داروی گل راعی و ویتاگنوس با ویتامین E بر سندرم قبل از قاعدگی بوده است.

  مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی یک مرحله­ای است. نمونه این پژوهش شامل 210 زن دچار سندرم قبل از قاعدگی است. در گروه مداخله 1 قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه مداخله 2 قرص گل راعی و در گروه سوم (گروه کنترل) کپسول ویتامین ای  400 IUبه مدت 2 ماه داده ­ شد. علائم سندرم قبل از قاعدگی قبل و بعد از مداخله به وسیله جدول استاندارد علائم سندرم قبل از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت و شدت علائم را با اعداد 1 (بدون علامت)، 2 (علائم خفیف)، 3 (علائم متوسط) و 4 (علائم شدید) مشخص نمودند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل ­یو مان­ویتنی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی زوجی ، آزمون کای­اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و پراش یک­طرفه آنووا استفاده شد. سطح معنی داری برای کلیه آزمون­ها 05/0 > pدر نظر گرفته شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین شدت کلی علائم در گروه گل­راعی از 54/31 ± 03/62 قبل از مداخله به 11/12 ± 76/38 بعد از مداخله، در گروه ویتاگنوس از 54/30 ± 23/61 به 78/17 ± 25/25 و در گروه ویتامین ای از 04/32 ± 24/61 به 24/19 ± 9/54 رسید. مقایسه میانگین شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی قبل و بعد از مداخله در گروه گل­راعی در مقایسه با ویتامین ای (005/0>p)، همچنین گروه ویتاگنوس در مقایسه با ویتامین ای ( 001/0>p) و نیز گروه گل­راعی در مقایسه با ویتاگنوس ( 001/0>p) نشان داد که شدت کلی علائم به طور معنی­داری کاهش یافته است؛ اما این کاهش در گروه ویتاگنوس چشمگیرتر است .

  بحث و نتیجه­گیری: با توجه به یافته­ها، مشخص گردید که هر سه دارو در درمان سندرم قبل از قاعدگی مؤثر ه ستند اما ویتاگنوس، مؤثرتر بوده است و می توان آن را به عنوان یک درمان موثر مورد استفاده قرار داد .

متن کامل [PDF 5780 kb]   (3405 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |