پیام خود را بنویسید
دوره 13، شماره 4 - ( 11-1402 )                   جلد 13 شماره 4 صفحات 20-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khandan M, Hajjafari K, Foroud A. The Application of Complementary and Alternative Medicine in Pregnant Women Referring to the Kerman University of Medical Sciences Health Centers. cmja 2024; 13 (4) :11-20
URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-931-fa.html
خاندان مریم، حاج جعفری خشایار، فرود افسر. کاربرد طب مکمل و جایگزین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه طب مکمل. 1402; 13 (4) :11-20

URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-931-fa.html


1- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران ، mkhandan@iauk.ac.ir
2- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3- مربی، کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
چکیده:   (190 مشاهده)
مقدمه: طب مکمل و جایگزین شامل عملکردهایی است که به طور متعارف در سیستم مراقبت‌های بهداشتی غالب ادغام نشده است. لذا به دلیل اقبال فراوان به آن، این مطالعه با هدف بررسی کاربرد انواع طب مکمل و جایگزین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1402 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی 226 مادر باردار دارای پرونده بارداری در سامانه سیب از 54 مرکز بهداشتی درمانی در چهار منطقه جغرافیایی شهر کرمان به صورت تصادفی ساده انتخاب و پس از کسب رضایتنامه آگاهانه، اطلاعات توسط پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، نحوه، فراوانی، کاربرد، دلایل استفاده و اثربخشی طب مکمل و جایگزین جمع آوری و توسط نرم افزار SPSSV23 تجزیه و تحلیل شدند. برای توصیف متغیرهای کیفی از تعداد و درصد فراوانی و جهت بررسی همزمان ارتباط مشخصات جمعیت شناختی و استفاده از طب مکمل و جایگزین از رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیش از 80 درصد زنان باردار (189 نفر) از طب مکمل استفاده و بیش از 40 درصد (93 نفر) میزان تاثیرگذاری را زیاد گزارش کرده و بیش از 80 درصد (160 نفر) نیز حداقل یک روش را به کار برده بودند. بیشترین فراوانی استفاده، بخش گیاهان دارویی بود. بالغ بر 78 درصد (178 نفر) بدون مشورت پزشک از طب مکمل استفاده و شایع‌ترین دلیل استفاده، بی خطر بودن و عوارض کمتر گزارش شد. بیشترین فراوانی روش آشنایی با طب مکمل، از طریق خانواده، دوستان و آشنایان (93/65 درصد، 149 نفر) و کمترین، متخصصان و مراقبین سلامت بود (20/6 درصد، 14 نفر). بین هفته بارداری و استفاده از طب مکمل نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد (05/0 P<).
نتیجه گیری: با توجه به خاستگاه طب مکمل و جایگزین در میان زنان باردار و تاثیرات بالقوه آن، پیشنهاد می‌گردد توصیه‌های در رابطه با استفاده از طب مکمل و جایگزین توسط مراقبین آموزش دیده ارائه شده و در این خصوص به تفاوت‌های فردی مادران باردار توجه بیشتری گردد.
 
متن کامل [PDF 528 kb]   (89 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (43 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سنتی

فهرست منابع
1. Complementary NCf, Medicine A. Exploring the Science of Complementary and Alternative Medicine: Third Strategic Plan, 2011-2015. National Institutes of Health Bethesda, MD2011.
2. Qi Z, Kelley E. The WHO traditional medicine strategy 2014-2023: a perspective. Sci. 2014;346(6216):S5-S6.
3. Lindquist R, Tracy MF, Snyder M. Complementary and alternative therapies in nursing: Springer Publishing Company2018. [DOI:10.1891/9780826144348]
4. Hathiramani S, Pettengell R, Moir H, Younis A. Relaxation versus exercise for improved quality of life in lymphoma survivors-a randomised controlled trial. Journal of cancer survivorship : research and practice. 2021;15(3):470-80. [DOI:10.1007/s11764-020-00941-4] [PMID] []
5. Tabatabaee A, Tafreshi MZ, Rassouli M, Aledavood SA, AlaviMajd H, Farahmand SK. Effect of Therapeutic Touch in Patients with Cancer: a Literature Review. Medical archives. 2016;70(2):142-7. [DOI:10.5455/medarh.2016.70.142-147] [PMID] []
6. Schlueter M, Chan K, Lasry R, Price M. The cost of cancer - A comparative analysis of the direct medical costs of cancer and other major chronic diseases in Europe. PloS one. 2020;15(11):e0241354. [DOI:10.1371/journal.pone.0241354] [PMID] []
7. Organization WH. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019: World Health Organization2019.
8. Hon KL, Bao YM, Chan KC, Chau KW, Chen RS, Cheok KTG, et al. Determinants for asthma control, quality of life and use of complementary and alternative medicine in asthmatic pediatric patients in four cities. World journal of pediatrics : WJP. 2018;14(5):482-91. [DOI:10.1007/s12519-018-0167-1] [PMID]
9. Keene MR, Heslop IM, Sabesan SS, Glass BD. Complementary and alternative medicine use in cancer: A systematic review. Complementary therapies in clinical practice. 2019;35:33-47. [DOI:10.1016/j.ctcp.2019.01.004] [PMID]
10. Tabatabaee A, Behnamrad T. The effect of Complementary on anxiety and quality of life of patients with cancer: systematic review on Randomized Clinical Trials. Clinic Excellence. 2021;11(2):71-80.
11. Reid R, Steel A, Wardle J, Trubody A, Adams J. Complementary medicine use by the Australian population: a critical mixed studies systematic review of utilisation, perceptions and factors associated with use. BMC complementary and alternative medicine. 2016;16:176. [DOI:10.1186/s12906-016-1143-8] [PMID] []
12. Welz AN, Emberger-Klein A, Menrad K. Why people use herbal medicine: insights from a focus-group study in Germany. BMC complementary and alternative medicine. 2018;18(1):92. [DOI:10.1186/s12906-018-2160-6] [PMID] []
13. Evin A, Khojasteh F, Ansari H. The effect of hatha yoga on anxiety and self-efficacy of primiparous women in labor. Open Complement Med J. 2019;9(1):3546-59.
14. Mousavi FS, Khalajinia Z, Rezaei F. The Effect of Herbal Medicine on Sleep Disorder in Pre/Postmenopusal W0men: A Narrative Review. Nurs Midwife J. 2022;19(11):908-19. [DOI:10.52547/unmf.19.11.908]
15. Jafarimanesh H, Vakilian K, Mobasseri S. Effects of Warm and Cold Footbath on Sleep Quality in Pregnant Women with Restless Legs Syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertilit. 2020;23(6):51-60.
16. Adane F, Seyoum G, Alamneh YM, Abie W, Desta M, Sisay B. Herbal medicine use and predictors among pregnant women attending antenatal care in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. BMC pregnancy and childbirth. 2020;20(1):157. [DOI:10.1186/s12884-020-2856-8] [PMID] []
17. Azargoon A, Zibaei M. The health system approach to the complementary and alternative medicine. J Res Health. 2015;5(1):1-2. [DOI:10.1155/2015/528487] [PMID] []
18. Nik Yusof Fuad NF, Ching SM, Awg Dzulkarnain DH, Cheong AT, Zakaria ZA. Complementary alternative medicine use among postpartum mothers in a primary care setting: a cross-sectional study in Malaysia. BMC complementary medicine and therapies. 2020;20(1):197. [DOI:10.1186/s12906-020-02984-7] [PMID] []
19. Khadivzadeh T, Ghabel M. Complementary and alternative medicine use in pregnancy in Mashhad, Iran, 2007-8. Iran J Nurs Midwife Res. 2012;17(4):263.
20. Pallivalappila AR, Stewart D, Shetty A, Pande B, Singh R, McLay JS. Complementary and alternative medicine use during early pregnancy. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2014;181:251-5. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2014.08.017] [PMID]
21. Hall HG, Cant R, Munk N, Carr B, Tremayne A, Weller C, et al. The effectiveness of massage for reducing pregnant women's anxiety and depression; systematic review and meta-analysis. Midwifery. 2020;90:102818. [DOI:10.1016/j.midw.2020.102818] [PMID]
22. Khorasani F, Aryan H, Sobhi A, Aryan R, Abavi-Sani A, Ghazanfarpour M, et al. A systematic review of the efficacy of alternative medicine in the treatment of nausea and vomiting of pregnancy. Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology. 2020;40(1):10-9. [DOI:10.1080/01443615.2019.1587392] [PMID]
23. Ng QX, Venkatanarayanan N, Loke W, Yeo WS, Lim DY, Chan HW, et al. A meta-analysis of the effectiveness of yoga-based interventions for maternal depression during pregnancy. Complementary therapies in clinical practice. 2019;34:8-12. [DOI:10.1016/j.ctcp.2018.10.016] [PMID]
24. Smith CA, Shewamene Z, Galbally M, Schmied V, Dahlen H. The effect of complementary medicines and therapies on maternal anxiety and depression in pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders. 2019;245:428-39. [DOI:10.1016/j.jad.2018.11.054] [PMID]
25. Sim TF, Sherriff J, Hattingh HL, Parsons R, Tee LB. The use of herbal medicines during breastfeeding: a population-based survey in Western Australia. BMC complementary and alternative medicine. 2013;13:317. [DOI:10.1186/1472-6882-13-317] [PMID] []
26. Mitchell M. Risk, pregnancy and complementary and alternative medicine. Complementary therapies in clinical practice. 2010;16(2):109-13. [DOI:10.1016/j.ctcp.2009.10.005] [PMID]
27. Babbar S, Williams KB, Maulik D. Complementary and Alternative Medicine Use in Modern Obstetrics: A Survey of the Central Association of Obstetricians & Gynecologists Members. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine. 2017;22(3):429-35. [DOI:10.1177/2156587216671215] [PMID] []
28. Strouss L, Mackley A, Guillen U, Paul DA, Locke R. Complementary and Alternative Medicine use in women during pregnancy: do their healthcare providers know? BMC complementary and alternative medicine. 2014;14:85. [DOI:10.1186/1472-6882-14-85] [PMID] []
29. Matthews J, Huberty JL, Leiferman JA, McClain D, Larkey LK. Perceptions, Uses of, and Interests in Complementary Health Care Approaches in Depressed Pregnant Women: The PAW Survey. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine. 2017;22(1):81-95. [DOI:10.1177/2156587216641829] [PMID] []
30. Issac A, Nayak SG, T P, Balakrishnan D, Halemani K, Mishra P, et al. Effectiveness of breathing exercise on the duration of labour: A systematic review and meta-analysis. Journal of global health. 2023;13:04023. [DOI:10.7189/jogh.13.04023] [PMID] []
31. Hall HR, Jolly K. Women's use of complementary and alternative medicines during pregnancy: a cross-sectional study. Midwifery. 2014;30(5):499-505. [DOI:10.1016/j.midw.2013.06.001] [PMID]
32. Huberty J, Matthews J, Leiferman JA, Lee C. Use of complementary approaches in pregnant women with a history of miscarriage. Complementary therapies in medicine. 2018;36:1-5. [DOI:10.1016/j.ctim.2017.11.003] [PMID]
33. Özkan FS, Karaca A, Sarak K. Complementary and alternative medicine used by infertile women in Turkey. Africa J Reproduct Health. 2018;22(2):40-8.
34. Leiferman J, Sinatra E, Huberty J. Pregnant women's perceptions of patient-provider communication for health behavior change during pregnancy. Open J Obstetr Gynecol. 2014:2014. [DOI:10.4236/ojog.2014.411094]
35. Kalder M, Knoblauch K, Hrgovic I, Munstedt K. Use of complementary and alternative medicine during pregnancy and delivery. Archives of gynecology and obstetrics. 2011;283(3):475-82. [DOI:10.1007/s00404-010-1388-2] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb