پیام خود را بنویسید
دوره 13، شماره 4 - ( 11-1402 )                   جلد 13 شماره 4 صفحات 10-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

hashem dabaghian F, asghari A, nikbakhtnasrabadi A, kadkhodai S. The experiences of Persian medicine students of Iran University of Medical Sciences in ambulatory education: a qualitative study. cmja 2024; 13 (4) :1-10
URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-960-fa.html
هاشم دباغیان فتانه، اصغری آیدا، نیکبخت نصرآبادی علیرضا، کدخدایی سمیرا. تجارب دانشجویان طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از آموزش درمانگاهی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه طب مکمل. 1402; 13 (4) :1-10

URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-960-fa.html


1- دانشیار گروه طب سنتی، پژوهشکده مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل و دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، aida.asghary@yahoo.com
3- استاد گروه پرستاری جراحی داخلی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارشناس آموزش، دانشکده پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (180 مشاهده)
مقدمه: آموزش بالینی از مهمترین دوره‌های آموزشی در رشته پزشکی است و مطالعات نشان دهنده چالشهای متعدد در این حیطه می‌باشند. این مطالعه برای بررسی تجارب دانشجویان طب ایرانی از آموزش درمانگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
روش کار: در این مطالعه که در سال 1400 به روش کیفی در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه کتبی، 15 دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی به روش هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شدند و تجارب آنها از آموزش درمانگاهی به روش مصـاحبه نیمه ساختار مند جمع آوری شد. در نهایت متن مصاحبه‌های پیاده شـده چندین بار خوانده و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی از نوع قراردادی قرارگرفت.
یافته‌ها: یک درون مایه باعنوان موانع آموزش درمانگاهی و 3 طبقه با عناوین «برنامه آموزشی"، «شیوه‌های یاددهی" و «امکانات آموزشی»، مشخص شد. عمده مسائل مطرح شده مربوط به برنامه ریزی آموزشی و ویژگیها و توانمندی اساتید در آموزش دادن بود.
نتیجه گیری: تجربیات دانشجویان مورد بررسی نشان داد آموزش درمانگاهی طب ایرانی در این دانشگاه نیاز به توسعه برنامه آموزشی و ارتقای اهداف دوره دارد، بطوریکه برای مدیریت بیماریهای شایع علاوه بر غنی‌تر شدن دوران تئوری، بیماران بیشتری در دوران عملی در حضور اساتید معرفی شوند و مورد مباحثه قرار گیرند. همچنین تنوع بیشتر بیماران، یکسان سازی روشهای تشخیص و درمان اساتید و بهینه سازی محیط درمانگاه لازم است.
 
متن کامل [PDF 440 kb]   (100 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (37 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سنتی

فهرست منابع
1. Ebrahimzadeh A. Student-centered ambulatory education based on SNAPPS model. Research in Medical Educat. 2016;8(3):17-23. [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.3.17]
2. Arain SA, Afsar NA, Rohra DK, Zafar M. Learning clinical skills through audiovisual aids embedded in electronic-PBL sessions in undergraduate medical curriculum: perception and performance. Advances in physiology education. 2019;43(3):378-82. [DOI:10.1152/advan.00075.2019] [PMID]
3. Ramezani M, Kermanshahi S. A Survey Of The Quality Of Clinical Education In Nursing. Pars J Med Sci. 2011;9:14-21.
4. Molabashi R, Haghani F, Memarzadeh M. An Investigation On Teachers' skills In Educational Clinics (Ambulatory Setting) In Isfahan University Of Medical Sciences. J Babol Univ Med Sci. 2010;12(5):26-33.
5. Seif AA. Educational measurment, assessment and evalation. Doran publication, Tehran.2017.
6. Taheri Ar, Forghany S, Atapour S, Hassanzadeh A. The Effective Clinical Teaching From Faculty Members'and Rehabilitation Students'point of View. Iran J Med Educat. 2012;11(9):1131-9.
7. Roe Y, Rowe M, Odegaard NB, Sylliaas H, Dahl-Michelsen T. Learning with technology in physiotherapy education: design, implementation and evaluation of a flipped classroom teaching approach. BMC medical education. 2019;19(1):291. [DOI:10.1186/s12909-019-1728-2] [PMID] []
8. Khorasani A, Mahmudi M, Vahidshahi K, Shahbaznejad L. Evaluation of the quality of clinical education from the viewpoint of professors and students of the school of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences. (Persian). J Mazandaran Univ Med Sci. 2017;17(59):87-100.
9. Amini A, Alizadeh M, Farzaneh F. Ambulatory medical education in educational centers of Tabriz School of Medicine, intern's point of view. (Persian). Iran J Med Educat. 2002;2(2):13-8.
10. Haghani F, Mollabashi R, Jamshidian S, Memarzadeh M. Physical Environment Status of Educational Clinics in Isfahan University of Medical Sciences: An Inseparable Part of Teaching-Learning Process in Clinic. Iran J Med Educat. 2008;8(2).
11. Aghamolaei T, Fazel I. Medical students' perceptions of the educational environment at an Iranian Medical Sciences University. BMC medical education. 2010;10:87. [DOI:10.1186/1472-6920-10-87] [PMID] []
12. Rahmani A, Faraji M, Ahmadi M. Evaluation of ambulatory teaching quality in Baqiyatallah hospital. (Persian). J Educat Strate Med Sci. 2018;11(3):158-65.
13. Abdi K, Maddah S, Rahgozar M, Dalvandi A. Evaluation of educational situation of rehabilitation branches in welfare and Rehabilitation University from student's perspective. Rehabilit. 2007;7(4):57-64.
14. Fasihi-Harandi T, Soltani-Arabshahi SK. Evaluation of input and process of clinical education in Iran University of Medical Sciences. (Persian). Payesh. 2003;2(2):131-6.
15. Liu Y, Wang L, Shao H, Han P, Jiang J, Duan X. Nursing students' experience during their practicum in an intensive care unit: A qualitative meta-synthesis. Frontiers in public health. 2022;10:974244. [DOI:10.3389/fpubh.2022.974244] [PMID] []
16. Li H, Kong X, Sun L, Zhu Y, Li B. Major educational factors associated with nursing adverse events by nursing students undergoing clinical practice: A descriptive study. Nurse education today. 2021;98:104738. [DOI:10.1016/j.nedt.2020.104738] [PMID]
17. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research. 2005;15(9):1277-88. [DOI:10.1177/1049732305276687] [PMID]
18. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001] [PMID]
19. Lincoln YS, Guba EG. But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Direct Program Evaluat. 1986;1986(30):73-84. [DOI:10.1002/ev.1427]
20. Dutta S, Ambwani S, Lal H, Ram K, Mishra G, Kumar T, et al. The Satisfaction Level of Undergraduate Medical and Nursing Students Regarding Distant Preclinical and Clinical Teaching Amidst COVID-19 Across India. Advances in medical education and practice. 2021;12:113-22. https://doi.org/10.2147/AMEP.S313975 [DOI:10.2147/AMEP.S290142]
21. Alavi M, Abedi H. Nursing students experience from effective clinical education. J Sabzevar Univ Med Sci. 2006;13(3):127-33.
22. Hadizadeh F, Firoozi M, Shamaeyan R. Nnursing and midwifery students' perspective on clinical education in Gonabad University of Medical Sciences. Iran J Med Educat. 2005;5(1):70-8.
23. Najafi Kalyani M, Jamshidi N, Molazem Z, Torabizadeh C, Sharif F. How do nursing students experience the clinical learning environment and respond to their experiences? A qualitative study. BMJ open. 2019;9(7):e028052. [DOI:10.1136/bmjopen-2018-028052] [PMID] []
24. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB. Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges. 2011;86(6):706-11. [DOI:10.1097/ACM.0b013e318217e119] [PMID] []
25. Rasheed RA, Kamsin A, Abdullah NA. Challenges in the online component of blended learning: A systematic review. Comput Educat. 2020;144:103701. [DOI:10.1016/j.compedu.2019.103701]
26. Mbakaya BC, Kalembo FW, Zgambo M, Konyani A, Lungu F, Tveit B, et al. Nursing and midwifery students' experiences and perception of their clinical learning environment in Malawi: a mixed-method study. BMC nursing. 2020;19:87. [DOI:10.1186/s12912-020-00480-4] [PMID] []
27. Recker-Hughes C, Wetherbee E, Buccieri K, FitzpatrickTimmerberg J, Stolfi A. Essential characteristics of quality clinical education experiences: standards to facilitate student learning. J Physic Therapy Educat. 2014;1(28):48-55. [DOI:10.1097/00001416-201400001-00009]
28. Fasihi-Harandi T, Soltani-Arabshahi SK, Tahami K, Alizadeh M. The quality of medical education from the viewpoit of medical students of Iran University of Medical Sciences. (Persian). J Qazvin Univ Med Sci. 2004;8(1):4-9.
29. Wetherbee E, Peatman N, Kenney D, Cusson M. Standards for clinical education: a qualitative study. J Physic Therapy Educat. 2010;24(3):35-43. [DOI:10.1097/00001416-201007000-00005]
30. Hababeh MO, Lalithabai DS. Nurse trainees' perception of effective clinical instructor characteristics. International journal of nursing sciences. 2020;7(3):285-90. [DOI:10.1016/j.ijnss.2020.06.006] [PMID] []
31. Snowdon DA, Sargent M, Williams CM, Maloney S, Caspers K, Taylor NF. Effective clinical supervision of allied health professionals: a mixed methods study. BMC health services research. 2019;20(1):2. [DOI:10.1186/s12913-019-4873-8] [PMID] []
32. Miller TY, Creath R, Frank EM, Portzer L, Price J. Relationship Between Allied Health Student's Behavioral Style and Ideal Clinical Instructor Behaviors. Internet J Allied Health Sci Pract. 2023;21(2):8. [DOI:10.46743/1540-580X/2023.2313]
33. Narenji F, Rozbahani N, Amiri L. The effective education and evaluation program on clinical learning of nursing and midwifery instructors and students opinion in Arak University of Medical Sciences. J Arak Univ Med Sci. 2008;12(4):103-10.
34. Delaram M. Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in Shahrekord University of Medical Sciences. Iran J Med Educat. 2006;6(2):129-36.
35. Elahi N, Alhani F, Ahmadi F. Effective education: perceptions and experiences of nursing students. Iran J Med Educat. 2012;12(2):110-9.
36. Heidarzadeh M, Izadi A, Rahmani A, Zamanzadeh V. The viewpoint of nursing teachers and students about the characteristics of an efficient teacher. (Persian). Iran J Med Educat. 2011;7(11):704-16.
37. Elcigil A, Yildirim Sari H. Determining problems experienced by student nurses in their work with clinical educators in Turkey. Nurse education today. 2007;27(5):491-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.08.011] [PMID]
38. Rahimi A, Ahmadi F. The obstacles and improving strategies of clinical education from the viewpoints of clinical instructors in Tehran's Nursing Schools. [Persian]. Iran J Med Educ. 2005;5(2):73-80.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb